על פי הנוסח שאושר היום בוועדת החינוך, הצעת החוק לפיקוח על מחירי הצהרונים, שיזמו הח"כים ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), יו"ר הוועדה לזכויות הילד, וח"כ יעקב מרגי (ש"ס), יו"ר וועדת החינוך, מסמיכה את שר החינוך לקבוע את התנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, בכפוף לאישור וועדת החינוך.

בכלל זאת, רשאי שר החינוך לקבוע את מספר הילדים המקסימלי בצהרון, את סל השירותים שיינתן במסגרתו, את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים והסביבתיים לקיום הצהרון ואת תנאי ההכשרה המקצועית של העובדים בו. 

ההצעה מסמיכה את שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובכפוף לאישור ועדת החינוך, לקבוע את המחיר המירבי לתשלום עבור צהרון. על פי הנוסח שאושר (ונתון לשינוי), מפעיל צהרון שיגבה יותר ממחיר זה, ייקנס ב-10 אלף ש"ח.

כמו כן, מפרטת ההצעה את גובה העיצומים הכספיים שיוטלו על מפעיל גם במקרים אחרים, כגון אי העברת מסמך לדרישת המפקח, אי העברת הצהרה חתומה על עמידת המפעיל בתנאי החוק, אי תיקון ליקויים ועוד. מפעיל שלא יסגור את הצהרון בהתאם לדרישת הממונה על החוק מטעם משרד החינוך, ייקנס ב-25 אלף ש"ח. 

הצעת החוק מעגנת גם את אופן הפיקוח על המזון והתזונה בצהרון, ואף מחייבת את המפעיל לפרסם בצהרון פירוט תפריט יומי של המזון המוגש בו, באופן גלוי וזמין לכול ובתחילת כל חודש.

ההצעה קובעת גם את הסייגים להעסקת עובד צהרון, לפיהם אדם לא יוכל להתקבל לעבודה בצהרון אם הורשע בעבירת מין או אלימות, או אם הוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלה או שהוכח כי יש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה על ילדים. לצורך יישום כלל הוראות החוק יוקם מנגנון פיקוח ייעודי במשרד החינוך. 

הצעת החוק מרחיבה למעשה את הפיקוח, כך שיכלול את כל הצהרונים שמקבלים תמיכה כלשהי מהמדינה, גם אם אינם מופעלים ישירות על ידי הרשויות המקומיות, והיא נחשבת לפורצת דרך בהסדרת תחום שהיה עד כה בגדר "שטח הפקר".

ההצעה מהווה מהלך משלים לסבסוד הצהרונים שיזם שר האוצר כחלון במסגרת תכנית "נטו משפחה", וגובשה בשיתוף ובהסכמת משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ופורום ועד ההורים היישוביים.  במידה ויאושר, החוק ייכנס לתוקפו כבר בשנת הלימודים הקרובה. 

לדברי הח"כים שאשא ביטון ומרגי: "אנו מודים לכל הגורמים שהיו שותפים למהלך, ובראשם שר האוצר כחלון ושר החינוך בנט. החוק ישים סוף להיעדר הפיקוח ולעושק הצהרונים."

צילום: יח"צ