Shutterstock

חשיבות מערכת האזעקה ללקוח הביתי הלכה למעשה

על פי חוק, אין חובת התקנת מערכת אזעקה, אבל רוב חברות הביטוח לא יסכימו לבטח בית שנפרץ בעבר בלי שירות זה. בפועל, אנו ממליצים לכל מי שיש לו דירה בבעלות להסדיר התקנת אזעקה לבית. חשיבות מערכת האזעקה גדולה בכל פתרון מגורים, דירה בקומה נמוכה, דירה בקומה גבוהה ובית צמוד קרקע – כאחד.

פתרונות אזעקה לדירות בקומות נמוכות

נקודות התורפה: טיפוס מהקרקע, פריצת מנעול דלת הכניסה, ואם יש מרפסת שמש – השתחלות מדירה גבוהה שנפרצה כלפי מטה.

פתרונות מערכת אזעקה לבית: התקנת גלאי קרן על דופן מרפסת השמש לגילוי הפורץ בטפסו על המעקה; התקנת גלאי מגנט על דלת הכניסה ולצדו גלאי אינפרה אדום רגיל (גלאי וילון) שיופעל כאשר הופעל גלאי המגנט. צופרים וגלאים נוספים יוצבו בבית בהתאם להחלטות צוות ההתקנות באפיון.

פתרונות אזעקה לדירות בקומות גבוהות

נקודות התורפה: אם אין מרפסת שמש – פריצה דרך דלת הכניסה. אם יש מרפסת שמש – השתחלות אליה דרך הגג.

פתרונות מערכת אזעקה לבית: התקנת גלאי קרן על דופן מרפסת השמש לגילוי הפורץ בטפסו על המעקה; התקנת גלאי מגנט על דלת הכניסה ולצדו גלאי אינפרה אדום רגיל (גלאי וילון) שיופעל כאשר הופעל גלאי המגנט; צופרים וגלאים נוספים יוצבו בבית בהתאם להחלטות צוות ההתקנות באפיון.

פתרונות אזעקה לצמודי קרקע

נקודות התורפה: פריצת דלת הכניסה, טיפוס מהחלונות, השתחלות למרפסת השמש דרך הגג.

פתרונות מערכת אזעקה לבית: אם יש בבית מרפסת שמש, יותקן עבורו גלאי קרן ומאחוריו גלאי וילון שיופעלו בהתניה. תפקיד גלאי הקרן יהיה לגלות את הפורץ כשהוא מטפס על המעקה, וגלאי הווילון – לגלותו כשהוא מנסה להיכנס מהמרפסת לבית. בדלת הכניסה יותקן גם גלאי מגנט ולצדו גלאי וילון מותנה בהפעלתו. יותקנו צופרים גם בחצר הבית וגם בתוכו. רכיבי אזעקה וגילוי נוספים עשויים להיות מותקנים על פי החלטת צוות מערכת אזעקה לבית בהתאם לאפיון.

התנהלות בבית כשבתוכו מערכת אזעקה

כשישנה מערכת אזעקה, כיצד ניתן להתהלך בבית, לגשת לשירותים, לעשן, וכל זה אחרי שהמערכת נדרכה (למשל בלילה)? הפתרון האולטימטיבי הוא חלוקת הבית ל- "בית 1", המקומות בבית בהם לא מסתובבים כמו מרפסות השמש, הגראז' של החנייה, וכד', לעומת "בית 2" שהוא אסופת המקומות בהם ניתן להסתובב (חדרי המגורים ועיקרי הבית). ניתן לדרוך חלקית מערכות אזעקה לבית על ידי הקשה על כפתור "בית 1" או האקוויוולנטי שלו במערכות אחרות, וליהנות מחלקיו החיצוניים דרוכים ומוגנים ומהמרחב הפנימי שלכם חופשי להסתובבות.