דוח ביקורת עם ממצאים חמורים בכל הנוגע לפיקוח על קבלני פינוי האשפה בעיר, הונח אמש על שולחן המועצה. בין הנושאים שנסקרו בדוח, חלק נכבד היה על כל מה שקשור לפיקוח על קבלני פינוי האשפה בעיר. 

כבר בתחילת הדוח מציין מבקר העירייה כי על פי סקרים שנערכו, תושבי אשדוד אינם מרוצים משירותי פינוי האשפה. בעיר.

עיריית אשדוד מפעילה שלושה קבלנים לפינוי אשפה, כאשר שני קבלנים מפנים את הפסולת הביתית (קבלן אחד פעל בצידה המערבי של העיר וקבלן שני בצידה המזרחי), וקבלן נוסף מפנה את הגזם והפסולת הגושית מכל רחבי העיר.

היקף עלות שירותי פינוי האשפה והגזם מרחבי העיר, שסיפקו לעירייה שלושת הקבלנים , עמד בשנת 2016 על כ – 21 מיליון ₪.

מבקר העירייה בדק את התנהלות מחלקת פינוי אשפה של העירייה, שאחראית לפקח על עבודת הקבלנים ועמידתם בתנאי המכרז. "הביקורת העלתה ליקויים חמורים בכל הנושאים שנבדקו. בין היתר, נמצא כי הקבלנים אינם עומדים בהוראות המכרז, דבר הפוגע באיכות השירות ובאיכות החיים של תושבי העיר. כמו כן, נמצאו כשלים רבים בתהליך הפיקוח והבקרה אחר עבודת הקבלנים, וכן נמצאו ליקויים רבים בתהליך ההתחשבנות עם הקבלנים, הן באגף תפו"ח והן ביחידת המבדק שבאגף החשבות."

במהלך הביקורת נמצאו ליקויים רבים בעבודת הקבלנים וכי בתחומים רבים פעלו הקבלנים בניגוד להוראות המכרז.

חלק ממצאי הביקורת:

דוח המבקר לשנת 2017

פינוי פסולת לפני 06:00 – כאמור, ההוראות קובעות כי שעת התחלת ביצוע עבודת פינוי הפסולת בסביבת מגורים תהייה לא לפני 00:06 . הוראות אלו נועדו שלא להפריע את מנוחת התושבים בשעה מוקדמת בבוקר.

"נמצא כי הקבלנים אינם מקפידים על יישום הוראה זו. בבדיקתנו אותרו מקרים רבים, בהם הקבלנים החלו את עבודתם לפני המועד הקבוע בהוראות. יתרה מכך, לביקורת נמסר כי מחלקת פינוי אשפה התריעה בפני הקבלנים פעמים רבות על החריגה מההוראות, אך הקבלנים המשיכו לפנות את הפסולת לפני השעה 06:00", נכתב בדוח הביקורת.

עמידה בהיקף השעות הנדרש – ניתוח נתוני האיתורן העלה כי במהלך חודש פברואר 2017 היו מקרים רבים בהם כלי הרכב מטעם הקבלן לא עמדו בהיקף שעות העבודה הנדרש.

לדוגמא, כלי רכב אחד עבד בחודש פברואר 42:8 שעות ברוטו בממוצע ליום עבודה, כלומר היה חוסר מצטבר של כ - 19 שעות עבודה במהלך החודש (המהווים שני ימי עבודה).

הרכב צוותי העבודה – הוראות המכרז קובעות את הרכב צוותי העבודה  לפי סוג כלי הרכב .הוראות אלו נועדו להבטיח את יכולת צוותי העבודה לעמוד בתכנית העבודה היומית שנקבעה עבור כל אחד מכלי הרכב.

במהלך התצפיות נמצאו מקרים בהם הקבלנים לא איישו את כמות העובדים הנדרשת בכלי הרכב השונים, כפי שנקבע בהוראות.

מדי עבודה – בהוראות  נקבע כי צוותי הקבלנים יהיו "עם מדי עבודה בצבע ירוק ועם אפוד זוהר בצבע צהוב עם כיתוב בשחור בשירות עיריית אשדוד". נמצא כי מרבית צוותי העבודה מטעם הקבלנים לא היו מצוידים בבגדי עבודה כפי שנדרש, וכן לא היו מצוידים באפוד זוהר. חמור מכך, במהלך התצפיות נצפו עובדים שהגיעו עם מכנסים קצרים, ואף במקרה אחד נצפה עובד שנעל נעלי אצבע.

"הביקורת רואה בחומרה את אי עמידת הקבלנים בהוראות הבטיחות המינימליות הקבועות בחוק והמעוגנות במסמכי המכרז, עליהם חתמו שלושת הקבלנים", נכתב בדוח הביקורת.

גיל המשאיות – לגיל המשאית יש השפעה רבה על טיב השירות שמספק הקבלן, נוכח העלייה הצפויה בכמות התקלות ככל שעולה גיל הרכב. המכרז קובע כי בסמכות העירייה לדרוש מהקבלן החלפת משאיות שגילם עולה על 5 שנים. בפועל, נמצא כי הקבלנים השתמשו במשאיות שיוצרו לפני למעלה מ – 5 שנים. במועד הביקורת, נמצא כי נעשה שימוש ב – 2 משאיות משנת 2010 ו – 5 משאיות משנת 2011.

כיסוי כלי הרכב - בהתאם להנחיות העבודה, מחויבים הקבלנים לכסות את כלי הרכב לאחר סיום העמסת הפסולת ובטרם תחילת נסיעתם לכיוון תחנת המעבר. הוראה זו נועדה למנוע התעופפות פסולת במהלך הנסיעה, דבר העלול לפגוע בבטיחות כלי הרכב האחרים העושים שימוש בדרך, וכן יוצר מפגעי לכלוך לאורך מסלול הנסיעה של כלי הרכב. מבדיקתנו עולה כי הקבלנים אינם מקפידים על יישום הוראה זו. כתוצאה מכך, בעת הנסיעה נופלים מהרכב חלקי פסולת וגזם, דבר המסכן את כלי הרכב האחרים הנוסעים מאחורי המשאית.

"הביקורת רואה בחומרה את אי יישום ההוראה בדבר כיסוי כלי הרכב לאחר סיום העמסת הפסולת, במיוחד נוכח הסכנה הבטיחותית הנובעת מכך", נכתב בדוח הביקורת.

שטיפת כלי הרכב – במסמכי המכרז נקבע כי רכבי פינוי האשפה ישטפו מידי יום, אך בפועל, בתצפיות של מבקר העירייה, התברר כי רכבי פינוי האשפה לא נשטפו זמן רב.

שטיפת כלי האצירה -  במסמכי המכרז השונים, נקבעו הוראות בדבר חובת הקבלן לשטוף את כלי האצירה השונים. פעולות השטיפה נקבעו, בין היתר, במטרה למנוע מפגעי ריח וכן בכדי לשמור על סביבה נקייה בעמדות בהם מוצבים כלי האצירה.

בחודש שבו נערכה הבדיקה (פברואר 2017) נכנסו לתחנת המעבר 673 מכולות ודחסנים . מבדיקת הביקורת עולה כי 288 כניסות (המהוות כ – 43% מסך הכניסות בחודש זה), בוצעו בשעות שמתקן השטיפה לא פעל. משמעות הדבר הינה כי מכולות ודחסנים שנכנסו לתחנת המעבר לאחר שעות הפעילות של עמדת השטיפה, לא נשטפו כלל טרם החזרתם למקום הצבתם ברחבי העיר.

איכות השטיפה – הביקורת ערכה תצפיות על אופן ביצוע שטיפת המכולות ומצאה כי השטיפות מבוצעות ברמה נמוכה ביותר. בין היתר, נמצא כי המכולה נשטפת באופן חלקי , לא נעשה שימוש בדטרגנטים וחומרי חיטוי שנרכשו למטרה זו, לא נעשה שימוש בקונסטרוקציה שהוקמה לצורך שטיפת המכולות וחלק מהפסולת נשאר דבוק לרצפת המכולה.

שטיפת מכסה המכל הטמון - מהתצפיות שערכה הביקורת עולה כי הקבלנים אינם מבצעים כלל שטיפה של מכסה הטמון לאחר פינוי הפסולת, ובחלק מהמקרים לא בוצע ניקיון מסביב לעמדת הטמון, כנדרש בהוראות. לאחר הביקורת נמסר כי הוסדרה השטיפה של אזור המיכל הטמון, באמצעות רכב ייעודי המבצע שטיפות בהתאם לתכנית עבודה שנקבעה לו ובהתאם לקריאות מוקד.

שטיפה יסודית של מיכל הטמון – במכרז נקבע כי על קבלני פינוי האשפה לבצע אחת לחודשיים שטיפה יסודית בכל מכלולי המכלים הטמונים (כולל שאיבה של התשטיפים שהצטברו בתחתית המיכל), וכן לבצע פעם בחודשיים שטיפה בכלי האצירה בנפח של 240 עד 100,1 ליטר.

נמצא כי בפועל, הקבלנים אינם מבצעים שטיפה יסודית לכלי האצירה, בהתאם להוראות. הביקורת העירה כי שטיפת אזור המיכל הטמון, אינה מהווה תחליף לשטיפה היסודית הנדרשת.

פיקוח על כלי הרכב באמצעות איתורן - יציאה משטח העיר

ניתוח נתוני האיתורן לחודש פברואר 2017 העלה כי במהלך החודש הנבדק אירעו עשרות מקרים שבהם משאיות איסוף הפסולת יצאו משטח העיר ללא קבלת אישור כנדרש, ומרביתן חזרו לעיר ללא ביצוע שקילת טרה כמתחייב מהוראות האגף. כתוצאה מכך, לא ניתן היה לדעת האם הפסולת שנפרקה בתחנת המעבר הינה פסולת שנאספה מרחבי העיר )או לחילופין פסולת שנאספה מלקוחות אחרים של הקבלן(.

בבדיקת דו"חות האיתורן נמצא כי משאית מסוימת שפעלה מטעם קבלן הפינוי של הגזרה המערבית, החלה בחודשים ינואר-פברואר 2017 בדרך קבע את יום העבודה בנסיעה מחוץ לאשדוד, ועם כניסתה חזרה לאשדוד הגיעה לתחנת המעבר לפרוק את הפסולת. נוכח עובדה זו, בדקה הביקורת באופן סמוי את מסלול נסיעתה של המשאית, והתברר כי המשאית נוסעת לבית עסק באזור גבעת ברנר ומפנה אשפה מבית העסק הפועל במקום. לאחר מכן המשאית חוזרת לאשדוד ונכנסת לפרוק את הפסולת בתחנת המעבר.

לאחר הביקורת נמסר כי הקבלן נקנס בסכום של 85,000 ₪ בגין כמויות הפסולת שנאספו מחוץ לעיר והוכנסו לתחנת המעבר.

ליקויים נמצאו גם בבקרה שמנהלת מחלקת פינוי אשפה בכל הנוגע לכלי האצירה הקיימים, כמו כן נמצאו ליקויים בכל הנוגע לתכנון ומעקב אחר הפינויים בעיר. אחת הדוגמאות שמובאת בדוח מצביעה על כשל חמור, כאשר קבלן מקבל כספים עבור פינויים שכלל לא בוצעו.

"על-פי תכנית העבודה של המחלקה, נדרשו הקבלנים בחודש פברואר 2017 לבצע 904 פינויים של מכולות מרחבי העיר. בפועל, בהתאם לנתוני תחנת המעבר בוצעו רק 554 פינויים של מכולות, המהווים כ – 61% מהכמות שנקבעה בתכנית, כלומר 39% מהפינויים הנדרשים לא בוצעו בפועל, אך הקבלן קיבל תשלום בגינם. בדיקת היקפי הפינוי על-פי תכנית העבודה של המחלקה לכל שנת 2016 אל מול הביצוע בפועל, העלה פער של כ – 26% בין התכנון לבין הביצוע בפועל.

הביקורת העירה כי התשלום המשולם לקבלן מבוסס על מספר הפינויים, וכי פינויים שאין להם הצדקה עולים לעירייה כסף רב. לדעת הביקורת, על בסיס ניתוח תקופתי של נתוני כניסת הפסולת לתחנת המעבר, ניתן יהיה לעדכן את כמות הפינויים בכלי האצירה השונים, כדי להגיע לאיזון אופטימאלי בין איכות השרות לתושבים לבין ניצול מיטבי של כספי העירייה.

עוד מצאה הביקורת כי כוח העבודה במחלקת פינוי אשפה מצומצם, מה שיוצר קושי בפיקוח יעיל, וכפועל יוצא, הליקויים שהתגלו. "הביקורת המליצה בפני מנכ"ל העירייה לבחון את היקף הפעילות הנדרשת ממחלקת פינוי אשפה, אל מול כח האדם המוקצה לה. לכל הפחות, המליצה הביקורת לבחון הקצאת עובד ייעודי לביצוע הפיקוח והבקרה אחר יישום הוראות המכרז ואחר ההתחשבנות עם הקבלנים".

בדיקת הנתונים בדבר הפינויים בפועל של המכולות והדחסנים (כפי שנרשמו בתחנת המעבר)אל מול חשבונות הקבלנים לשנת 2016 ,העלה כי העירייה שילמה לקבלנים כ – 537 אלף ₪ (כולל הצמדות ומע"מ) בגין פינויים שלא בוצעו בפועל.

היקף הקנסות המוטלים על הקבלנים -

עולה כי אחוז הפיצויים שהוטלו על הקבלנים במהלך שנת 2016 היה נמוך מאוד, ואינו משקף כלל את כמות הליקויים ואת איכות ביצוע העבודה על-ידי הקבלנים, כפי שעולה מסיכומי פגישות ומהתכתבויות בין נציגי אגף תפו"ח לבין הקבלנים, שבהם מעירים נציגי האגף לקבלנים פעם אחר פעם על אי עמידה בתנאי המכרז השונים.   

יתרה מכך, הנתונים מצביעים על פערים משמעותיים בהיקף עבודת הפיקוח והבקרה של המפקחים האחראים בגזרות השונות. המפקחים המבצעים פיקוח אחר פעילות הקבלן בגזרה המערבית הטילו קנסות מידי חודש בגין הליקויים שמצאו בעבודת הקבלן. לעומת זאת, בגזרה המזרחית הטילו קנסות מועטים באופן יחסי, ואילו במסגרת הפיקוח אחר קבלן פינוי הגזם לא הוטלו כלל קנסות למרות ליקויים שנמצאו בעבודתו.

בסיכום לדוח הביקורת החמור, מציין מבקר העירייה: "יצוין כי דו"חות מבקר העירייה בשנים 2004 ו – 2009 כללו דו"חות ביקורת בנושא פינוי אשפה ופינוי גזם מרחבי העיר, ובדו"חות אלו נמצאו ליקויים רבים וניתנו המלצות לתיקונם. הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה כי ליקויים רבים המוצגים בדו"ח ביקורת זה, נמצאו כבר בביקורות הקודמות שנערכו בנושא. הביקורת מצרה על כך שהעירייה לא פעלה לתיקון הליקויים שמבקר העירייה כבר הצביע עליהם בעבר, ולא בחנה את יישום המלצותיו".